ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Profielux K.v.K. te Tilburg 73879703

Artikel 1 – toepasselijkheid
1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of met Profielux zijn onderstaande voorwaarden van toepassing als ware zij integraal in de tekst van de offertes, aanbiedingen of overeenkomsten opgenomen.
2. Afwijking van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2 – offertes
1. Alle door Profielux uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van die offerte, voorzover de offerte is gebaseerd op door of namens Profielux verrichte inmetingen en opname ter plaatse. Voor zover offertes worden afgegeven uitsluitend gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, dient de offerte als vrijblijvend en niet-verbindend te worden aangemerkt.
2. Een partijen bindende overeenkomst komt pas tot stand nadat Profielux het door de opdrachtgever ondertekend exemplaar van de -verbindende- opdracht retour heeft ontvangen. Eventueel in opdracht genoemde termijnen nemen dan een aanvang.
3. Indien een verkoper/ agent een overeenkomst met een opdrachtgever afsluit die meer dan 10% afwijkt van de op dat moment geldende verkoopprijs kan de overeenkomst door Profielux zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden.
4. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

Artikel 3 – levering en montage
1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de bouwplaats voor Profielux goed bereikbaar is. Wanneer Profielux genoodzaakt wordt om maatregelen te treffen teneinde levering en montage van de elementen onbelemmerd plaats te laten vinden, is Profielux bevoegd om de daarmee gepaard gaande kosten in rekening te brengen van de opdrachtgever.
2. Indien en voorzover partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever een deel van de kontraktsom vooruitbetaalt of anderszins financiële zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Profielux, gaan eventuele overeengekomen leverings- en montage termijnen eerst lopen nadat de desbetreffende deelbetaling of de zekerheidstelling is geschied.
3. Profielux is bevoegd om tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanvullende zekerheid te verlangen en, zolang opdrachtgever hieraan niet is tegemoet gekomen, zijn werkzaamheden op te schorten.
4. Indien levering en betaling in termijnen is overeengekomen is Profielux bevoegd vervolgleveranties op te schorten zolang de voorgaande leveranties en daarop betrekking hebbende termijnfakturen niet integraal zijn voldaan.

Artikel 4 – betaling
1. Gelijktijdig met de opdrachtbevestiging ontvangt de opdrachtgever een eerste deelrekening ten bedrage van 40% van het orderbedrag. Deze rekening dient betaald te worden middels een telefonische/ internet overboeking of éénmalige machtiging of à contant. Zodra de te leveren zaken gereed zijn wordt een tweede deelrekening toegezonden, groot 40% van het orderbedrag en dient ook direct te worden voldaan middels bovenstaande betalingsmogelijkheden. De eindrekening dient door de opdrachtgever te worden voldaan uiterlijk op de dag waarop levering c.q. oplevering van de zaken plaatsvindt. Partijen kunnen overeenkomen om 90% van het orderbedrag op de eerste dag van montage te betalen voor 12.00 a.m. middels bovenstaande betalingsmogelijkheden. De resterende 10% wordt dient direct te worden betaald bij oplevering.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat opdrachtgever binnen een nader overeen te komen termijn na totstandkoming van de opdracht een bankgarantie zal stellen voor het gehele orderbedrag.
3. Wanneer opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet op het overeengekomen tijdstip betaalt, is hij door het louter overschrijden van de betalingstermijn van rechtswege in gebreke en bijgevolg een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand. Betalingsachterstanden leveren voor Profielux genoegzame grond op tot opschorting van de nog door hem te verrichten leveringen en werkzaamheden.
4. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde en Profielux als gevolg daarvan zijn vorderingen ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle daaraan verbonden kosten -zowel rechtelijk als buitengerechtelijk gemaakt- voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn 15%.
5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Profielux annuleert nog voordat laatst genoemde een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst dan is de opdrachtgever aan Profielux verschuldigd bij wege van schadevergoeding 40% van de kontraktsom bij wege van gefixeerde schadevergoeding wegens gemaakte kosten en gederfde winst. Nadat Profielux echter een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst wordt bij annulering door de opdrachtgever de in de vorige zin genoemde schadevergoeding verhoogd met de werkelijke kosten.

Artikel 5 – overmacht
Omstandigheden buiten de wil of toedoen van Profielux, zoals ondermeer staking, in- en uitvoerverboden, energiegebrek of gebrek aan grondstof of weersomstandigheden geven aan Profielux het recht om de overeenkomst met opdrachtgever op te schorten, zonder terzake deze opschorting gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

Artikel 6 – leasing en financiering
1. Indien opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst vooraf aangeeft gebruik te willen maken van een aanvraag voor een financiering,- of leaseovereenkomst dan wordt de aanvraag door een van Profielux onafhankelijke leasemaatschappij in behandeling genomen.
2. De aanvraag wordt getoetst bij het BKR in Tiel. Alleen dan wanneer de leasemaatschappij de aanvraag voor het aankoopbedrag afkeurt, wordt de koopovereenkomst automatisch ontbonden.
3. De mogelijkheid bestaat dat de financieringsmaatschappij een hypothecaire inschrijving verlangt voor het verlenen van het te financieren bedrag.
Voor deze inschrijving zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer verleent medewerking voor de hypothecaire inschrijving.

Artikel 7 – garantie
1. Op alle door Profielux geleverde materialen wordt de bijbehorende fabrieksgarantie gegeven. Profielux staat in voor de naleving van de garantiebepalingen.
2. Wanneer de opdrachtgever bij Profielux een klacht indient terzake de krachtens overeenkomst geleverde materialen zal Profielux beoordelen of deze klacht valt onder de garantiebepalingen. Indien hieromtrent verschil van mening bestaat kan de opdrachtgever aan Profielux verzoeken om een vertegenwoordiger van de fabrikant de klacht te laten beoordelen. De daardoor veroorzaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, indien en voorzover genoemde vertegenwoordiger de klachten ongegrond oordeelt, danwel de klachten niet vallen onder de garantiebepalingen.
3. Wanneer een klacht gegrond wordt geoordeeld en onder de garantiebepalingen valt, heeft Profielux het recht de betreffende goederen c.q. materialen te vervangen. Recht op eventuele schadevergoeding zijdens opdrachtgever blijft beperkt tot herlevering van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft.
4. Wanneer de opdrachtgever gedurende de garantiedatum zelf werkzaamheden aan het geleverde verricht of laat verrichten, of indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Profielux heeft voldaan, vervalt daarmede onmiddellijk elk recht jegens Profielux uit hoofde van verstrekte garanties.
5. Indien Profielux werkzaamheden verricht welke niet onder de garantiebepalingen vallen, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever, waarbij Profielux bevoegd is een vast voorrijtarief te hanteren van € 40,- exclusief BTW.

Artikel 8 – eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de door Profielux geleverde zaken verblijft bij Profielux, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst, danwel verplichtingen die voortvloeien uit eerdere of latere met Profielux gesloten, gelijksoortige overeenkomsten.
2. Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van enigerlei verplichtingen tegenover Profielux is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te nemen, onverminderd het recht van Profielux op volledige schadevergoeding.
3. Alle door Profielux gemaakte kosten teneinde de geleverde zaken weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de opdrachtgever; opdrachtgever verplicht zich reeds thans terzake de uitoefening door Profielux van zijn recht op terugname alle medewerking te verlenen.

Artikel 9 – Uitbesteding van werkzaamheden
1. Profielux is gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte order in haar geheel danwel gedeeltelijk uit te besteden aan derden. Op verzoek zullen wij de opdrachtgever mededelen of, en indien zulks het geval is, in welke mate de order aan derden is uitbesteed.
2. Uitbesteding aan derden zal voor de opdrachtgever geen prijsconsequenties inhouden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Behoudens het elders in deze voorwaarden gestelde, de algemene rechtsregels van openbare orde, goede trouw, alsmede bepalingen van dwingendrechtelijke aard, is Profielux niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook.
2. Profielux is niet aansprakelijk voor gebreken aan de afgeleverde goederen, indien de opdrachtgever de afgeleverde goederen op onzorgvuldige of ondeskundige wijze heeft gebruikt.

Artikel 11 – geschillen en toepasselijk recht
1. Terzake de uitvoering van deze overeenkomst en alle daarmee samenhangende geschillen is bij uitsluiting bevoegd de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Opdrachtgever verklaart zich bij deze uitdrukking akkoord met de aanwijzing van deze bevoegde rechters.
2. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Profielux is steeds uitsluitend Nederland recht van toepassing.